Posted by: ekosuryanti | December 28, 2007

Ghandy lan Bapakne (Seri 1)

Ghandy ngalor ngidul nggembret-nggembretke knalpot karo plengah-plengeh saka dhuwur motor balape. Kanggo Bapakne sing kerja dadi dosen ning pirang-pirang Universitas ning Indonesia, nek ming motor balap we ora kabotan. Ning sing marai Pak Dewo mangkel, Ghandy kuwi uwis digadang-gadang kudu ngganteni Pak Dewo dadi dosen. Blas, Ghandy ki kekeh kudu dadi pembalap, sing marakna dheweke pingin kaya Doni Tata, kancane dolan. Saking gregete ning pingin dadi pembalap, dheweke madhekke club pembalap, ra ketang mung ning sirkuit Ring Road Utara, nanging lak dhuwe club, club bocah enom dijenengi wae, borju-sin, sing disingkat saka anak-anak borju Sinduadi, kamangka kanca-kancane sing ana ming anak bakule bakso, bakule mie ayam, dodol seafood ning Monjali. Nanging jeneng kuwi wis marakke rame kampung ning sak cedhakke Ringroad kuwi. Doni Tata uwis tekan Malaysia, kuwi sing dha diconto.

Wengi kuwi Pak Dewo sengaja nyidang anak-anakke lan bojone. Panjenengane sengaja ngenteni ning dha maem rampung, engko ndhak dho keselak-selak. “Ndy, Ghandy, awakmu ki tenane gelem ora dadi dosen, Bapak kudu dhuwe penerus, mung kowe le sing tak gadhang-gadhang, ben dadi dosen kaya Bapakmu, aja ngeyel le…” ngendikane Pak Dewo alon-alon ora kaya biyasane engko ndhak nggembret-nggembretke motore maneh. Nek uwis ngono kuwi uwis marai buyer sing ngrungokake.

 

Bu Dewo mung meneng wae, engko ndhak ndarani mbela anak utawa mbela Bapakne. Dheke ethok-ethok mberesi piring.

 

Anak-anake Pak Dewo mung dha dolanan sendok ning piring, san piringe dijupuki Bu Dewo, genti dolanan tangan.

 

“Raras uwis trima dadi peragawati, wis nek wis macak lali karo sinaune, wis ra isa dijagakke, Masmu Aryo malah pingin dadi musikus. Endi sing tak pilih. saiki awakmu pingin dadi pembalap, njut sing arep ngganteni Bapak ki sapa ?”

 

Kabeh isih meneng, “Nggih mboten kados ngaten, Pak, Bapak nate priksa Doni Tata sampun tekan Malaysia, Jepang gara-gara dadi pembalap, masa aku ora is Pa, aku pingin isa kaya Doni Tata…”

 

“Menawa kowe dadi dosen, kowe ya isa ning luar negeri, anggere kowe pinter……kowe isa lunga tekan ngendi-ngendi, arep ning jepang, oke, arep ning Belanda oke…..”

 

“Angel Pa, dadi dosen kaya Papa ki angel, utekke kudu encer, apa aku ya mampu Pa……..”

 

“Aku yakin kowe mampu, pokokke Papa pingin kowe dadi dosen, nek ora lunga kana..?”

 

“Piye to Bu, anak-anakmu ki ra mutu kabeh, ora ana sing isih dadi kaya bapakne, piye bu, sing wadon mung isa dadi tukang dandan, ora tau sinau, nek kuliah ming arep pacaran, sing lanang, embuh pingin dadi musikus, sing ragil pingin dadi pembalap, anakmu kabeh kuwi Bu……njudekke aku wae, sesuk aku tak lunga wae terus…” ngendhikane Pak Dewo.

 

“Ning nggawe bareng kok ming diakokke anakku, nek ketok apik diakokke anakke, Pak, anakke dhewe isih enom, isih isa dikandhani..”

 

“Kapan, Bune, awakmu tak suwun ning ngomah ngajari anakmu, ora tak suwun tumandhang sing abot, malah dha kaya ngono……, Raras ki senengan mung dandan wae, Aryo pendhak dina mung ngukur gitar, Ghandy dhewe seneng ngembret-nggembretke montore…sinaune kapan, Bu”

 

“Loh, bocah ki ra isa dipeksa je…”

 

Pak Dewo karo Bu Dewo malah udur dhewe. Dumadhakan Ghandy nyelak.

 

“Nggih ampun ngaten Pa, kula dereng siap, kula nyuwun kesempatan dados pembalap riyen Pa, kula suwun Pa………”

 

“Ora….” pambengoke Pak Dewo sero, karo nglungani anak-anakke saka ruang makan.

 

“Ndhuk, le, kowe-kowe ki senengane gawe mangkele Bapakmu, kana dha njaluk pangapura…”

 

Ghandy malah lunga ning kamare karo ngomong, “Wis dhuwe Bapak kaya Arya Penangsang karo Ibu kaya Ratu Kalinyamat ki marai tobat, mumet, suwe-suwe isa edan aku. Ngantuk Bu, turu, sesuk arep melu lomba ning Solo je, luweh Bu, nek kersa nggih nyuwun dongane”

 

Bu Dewo mung mesam-mesem ngrungokake omongane Ghandy. Paling ora dheweke entuk apik, wong dianggep kaya Ratu Kalinyamat.

 

Esuke Ghandy gage-gage lunga ning Solo, dheweke pingin melu lomba balap motor. Pikirane Ghandy rada ora konsen, tansah kelingane ngendikane Bapakne. ‘Bapak ki ya bener, aku dadi pembalap urung karuan tekan tuwo, nek aku dadi dosen kaya Papa, isa tak nggo sak lawase, nanging aku pingin ngrasakke dadi pembalap,……..like father like son’ Dumadakan setang motore rada nggliyeng setitik amarga kesrempet motor liya…..

 

“Wo, rumangsamu iki dalane mbahmu, gas-gasan selek arep nen di to?”

 

Ghandy ngoyak bocah sing nggawa montor abang ning ngarepe. “Kowe ning numpak motor piye to Mas, untunge aku isih ora kelangan kendali…”

 

Bocah sing diseneni mung kandha, “Sorry, Mas, aku kesusu arep ning sirkuit Solo, engko ndhak kelangan start, sorry ya Mas…”

 

“Tenane, yo wis ayo bareng aku…….”

 

Bocah lanang loro kuwi susul sinusul mangkat menyang sirkuit Solo. “Mas Ghandy, saiki balapan ning kene wae…..ha..ha..ha”

 

Ghandy ngoyak bocah lanang mau, loro-lorone ece-ecenan, oyak-oyakan. Gerbang sirkuit Solo uwis katon saka kadohan. Akhire bocah loro isa tekan kana bareng. “Mas, awake dhewe dadi musuh mung nek ning sirkuit, nanging ning njaba sirkuit awake dhewe sedulur. Gandheng Mas Ghandy luwih tuwo tinimbang aku, yo wis tak anggep kangmasku dhewe…”

 

Ghandy mung mesem. Tangane cah loro salaman lan tos.

 

****

 

Jam 08.00 pertandingan balap motor kelas yunior arep dimulai. Sakdurunge dilekasi, Ghandy ngirim SMS marang papa lan mamane ning Jogja, “PA, MA, GhANDy MAU MULAI LOMBA, MINTA DOA RESTU AGAR BISA MENGGONDOL PIALA, UNTUK DOSEN INSYA ALLAH SETELAH GhANDy MEMPEROLEH 20 KEMENANGAN DI SIRKUIT, JANGAN MARAH YA PA, BENER MOHON DIDOAIN”

 

Ghandy rada sak untara ngenteni jawaban, uwis khawatir Bapakne duka banget marang dheweke, nanging ora let suwe dheweke entuk jawaban saka Pak Dewa langsung, “Sakjane Papa ora ikhlas, nanging Papa donga, muga-muga kasil.”

 

Ghandy rada lega Papane ora sida nesu marang dheweke. Dheweke wedi nek nganti Papane duka banget-banget.

 

Ora let suwe tetandingan balap motor junior dilekasi. Pemandu acara uwis ngabani, “Semua peserta harap segera mengambil start, pertandingan akan segera dimulai……Siap…….”. Mbaka siji pembalap-pembalap muda pasang aksi anak garis start. Gendera-gendera aba-aba uwis mobat-mabit disurung angin. Akhire, “One….two…….three…….”. Kabeh pembalap mlayukake montor banter-banter, ora ana sing gelem kalah.

 

Ghandy nganggo montor warna abang, helm kuning, merk Kawazaki. Sirahe ketutupan helm. Tangane ketutupan sarung tangan. Pokoke wis marahi pangling kanca-kancane.

 

Puteran kapisan Ghandy ana ing urutan 5 saka 25 peserta. Dheweke isih isa ngendalikake setir. Alus banget suarane mesin montore Ghandy. Mungkin kuwi isa ngga maca isi atine Ghandy sing keras nanging lembut. Bocah lanang sing jebulane jenenge Randy urutan nomer 2. Bocah kuwi kethoke urung isa ngendalikake atine. Dheweke ngegas montore isih dilambari emosi. Ya ora beda karo bocah liya-liyane.

 

Puteran kapindha pembalap-pembalap sing mau isih ana mburi wis enggal-enggal nyusul. Semana uga Ghandy. Ana puteran kapindha iki dheweke isa nyusul nganti entuk urutan nomer 2. Randy malah kesethut dadi nomer 3.

 

Kanca-kancane SMAne Ghandy wis ngacung-acungke gendera. Gandi ora ngira nek kanca-kancane ya melu ndelok. Dheweke ora ngerti sapa sing ngandhani kanca-kancane kuwi. Malah cheerleader basket ya digawa. Sajake ning teka lagi entas, soale mau-maune ya ora ana. Ghandy katon biasa wae, ya ming rada semangat. Mung dheweke mbatin wae ‘cah wedok ora duwe isin, rok-ke dicincing-cincingke, ben napa karepe…….’

 

Genep pirang-pirang puteran mung kari 10 pembalap sing dha ning ngarep. Bakale Randy juara siji paling. Ghandy karo Randy oyak-oyakan. Ora kaduga sadurunge, Semmy nyetut Ghandy karo Randy.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: