Posted by: ekosuryanti | January 1, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 2)

Sore kuwi putra-putrine Pak Dewo dha ning omah. Pak Dewo durung kondhur saka kampus. Bu Dewo lagi nyirami tanaman. Kawit mau mung nyawang tanaman gelombang Cinta karo Rante Cinta. wah jan tanaman zaman saiki kok aneh-aneh wae.

Bu Dewo mung nggrundel nggon atine,’kepiye to le engko nek Ramamu bali, engko lak ming didhukani’ Raras mung nonton tv, Ghandy ket mau mung nguthak uthik montore, kakangne mung nggujengi biola. Apa ya dha ora mesakke karo mbokne sing lagi nyirami kembang, mbok direwangi sithik-sithik po piye, ra kethang mbedholke suket, Bocah saiki ora dong blas, wis dicontoni kae karo wong tuwane. Isa asam urat awakku nek tak rasakke banget. Wus tak serahna marang Gusti Allah wae.

Ning jero ngomah Raras bola-bali mindhah remote tv-ne. “Ora ana acara sing apik tenan. Coba iki ning Indosiar ana acara apa ya ? Hueh, ana film Kuntilanak 2, lho kok isa, kan lagi wae direlease ning bioskop, wah lumayan ora perlu ning bioskop maneh, sip. Mripate ora uwal saka layar tv, ning tangane dhulat-dhulit lotion terus digosok-gosokke ning awake. Nyadhari dheweke dilirak lirik dening Ibune, mung ngguya-ngguyu karo ethok-ethok ra weruh menawa Ibune mbutuhke bantuan.

Arya, semana uga, ning pojok ruangan lingguh ning kursi goyang karo ngelus-elus biola anyare, pisan-pisan diunekake. Dheweke ketungkul ngopeni biolane kuwi, dilapi, didhamoni saka rereget………

Gandhy ajeg ngopeni motor balape, kawit mau mesine mbengung nganthi mbribeni tangga-tanggane, lambene mecucu singsot-singsot. Tangane nggujengi drei ro kunci Inggris, sajake kaya montir profesional tenan. Ethok-ethoke.

Saka njeron ruang keluarga Raras mbengoki Aryo karo Gandhy, “Ndhy mbok montormu ki aja diunekke dhisik to, kowe yo ho-o Yo, biolane ki aja diunekke dhisik, aku dadu ra krungu suarane Julie Estelle….Njelehi tenan to adhi-adhiku………”

Gandhy karo Aryo mbengok bareng kaya diabani,”Nonton apa to Mbak, nganti kaya penting-pentinga banget, paling mung film Kuch Kuch Hota Hai, alah wis kerep diputer, bosen……..”

“Enake, iki lho film anyar, Kuntilanak 2 je, anggepe, rene nek ra percaya……….”

Bu Dewo ora ngewangi Raras, ning malah nambahi mangkele Raras,”Halah nonton filme engko dhisik, mbok piring-piringe dicuci sik, cah wadon kok ora isa ngewangi Ibune,…….Gandhy ro Aryo ngresiki garasi sik, engko nek Bapakmu kondhur, dha diseneni kabeh, ora isa turu engko mbengi….”

Bocah telu mung dha perot-perotan kaya dhek isa kanak-kanak kae, ning ya dha tumandang gaweyane dhewe-dhewe. Sengaja Raras ning nyetel tv diserokake, ben krungu dialog filme.

***************************

Sakuwise rampung anggone resik-resik Bu Dewo karo putra-putrane dha ngumpul ning ruang keluarga. Jebulane kabeh dha seneng nonton film Kuntilanak 2. Bu Dewo nyambi karo nyetlika klambi lan nggoreng pisang.

“Bu, bau apa ini…….”

“Nggak usah tanya, itu siapa saja tolong dibaliki pisang gorengnya, nanti tangan Mama kena minyak, cepetan, Raras……Aryo……..Gandhy, cepet keburu gosong, siji, loro, telu……” ngendhikane Bu Dewo karo mbalang anak-anake nganggo bantal.

Raras enggal-enggal malik gedhang ana wajan, reti ana sing mateng siji terus dienthas dimaem dhewe, adhi-edine nganti meri,

“Wah, sudah jadi Bondan kuliner duluan…….mana yang lain kok cuma satu………” pitakone Aryo.

“Halah, kaya ora tau mangan wae, mung gedhang we diributke, kae galo nging pawon, kae cepet dienthas, gek dicemplungi maneh, engko ndhak gosong……..” Bu Dewo mbalang bocah-bocahe nganggo remote.

Gandhy mlayu nang mburi ngolak-ngalik pisang, terus dienthas sisan, tangane banjur mbaka siji nyemplunake pisang ana ing wajan…….wah pembalap bisa nggoreng pisang juga……bathine dheweke ge-er dhewe.

***************

Jam setengah pitu sore Pak Dhewo nembe kondhur amarga ana kuliah sore dina iki. Mlebu ruang keluarga langsung wae nyapa,”Wah, dha kompak ni ye, ora dha perot-perotan pa, apa dha grawut-grawutan…….”Pak Dewo ngendhika karo mesam-mesem.”Ho-o jan kaya Super mama lan Mama Mia……”

“Mama Mia, emangnya Raras sama Ibu boleh Pa ikut gitu-gituan……..?” pitakone Raras karo lambene maju sak centinan.

“Halah kowe ya ngapa to Ras, lambene nganthi mekruk kaya mbang duren wae……”guyonane Bu Dewo.

“Raras boleh ikut, cuman dari Jakarta Bu Dewo harus mengirim masakan ke Jogja, soalnya Papa tidak suka makan makanan selain Mama…” gayane Pak Dhewo.

“Haiyak, Papa kalau di kampus suka ngerjain mahasiswi-mahasiswinya dheng Bu, jangan percaya, pernah kok Gandhy sama Mas Aryo ngelihat sendiri…………” celethukane Gandhy.

“Jangan gitu, nDhy, Papa kan dadi uisin karo Mamamu…….” ngendhikane Pak Dhewo karo tindhak ning kamar arep salin klambi.

***************

Film Kuntilanak 2 rampung jam wolunan, pas wektune maem ndalu keluargane Pak Dewo. Ora kaya biasane, Pak Dewo sing katon sumringah dina iki. Embuh bar enthuk wangsit seka ngendi.

“Ndhy, Yo, Ras, Papa itu sangat berharap ada salah satu di antara kalian paling tidak itu bisa menggantikan Papa, bisa mengabdi pada IPTEK, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa……..Papa nggak tau harus dengan cara apa lagi mendidik kalian, karena kalian sepertinya tumbuh jauh dari harapan Papa……….” ngendhikane Pak Dewo.

“Pa, mbok ning dhahar ki dirampungke sik, engko malah dha ra isa nglelek, galo kaya dha ra semangat kaya mau kae…….” Bu Dewo urunan rembug.

Pak Dewo banjur meneng klakep engko dhek kaya biyen kae, nganti Gandhy lunga ora pamitan.

“Dhy, bagaimana hasil pertandingan balap di Bogor Minggu yang lalu?” pitakone Pak Dewo marang Gandhy, karo tangane nyuthik-nyuthik upa sing mlebu nggon bolongan untu nganggo bithing.

“Wah saya hanya dapat rangking 6, Pa, atau harapan III……….,wah Gandhy kecewa Pa…” ceritane Gandhy marang Papane.

“Papa ki uwis njagakke ditraktir Gandhy jajan ning restoran seafood Muara Kapuas sing ning Kamdanen itu lho, enak lho makanan di sana………” panggodane Pak Dewo marang Gandhy.

“Tenang, Pa, Gandhy juga tetap mendapat uang pembinaan, sante Pa, MInggu depan kalau Papa tidak ada tugas banyak dari kampus, gue ajak ke sana……….”

“Hussssz. gue, basa apa to kuwi, mbok kula pa saya ngono lho, gue……” ngendhikane Pak Gandhy.

“Pa, Doni Tata, anak Tante Hariani itu lho yang tinggal di Pogung, yanga asli Jombor Kidul itu lho, sekarang baru ke Sepang, Malaysia, dengar belum Pa? Coba Gandhy jadi kayak dia?” Gandhy katon sumringah ngerti Papane ora nesu maneh amarga ngomongke balapan montor.

“Nek putane Tante Hariani itu jadi pembalap itu wajar karena memang punya darah pembalap, kalau kamu punya darah dosen, masak jadi pembalap, nggak jadi dosen, itu pasti orang akan heran.” ngendhikane Pak Dewo rada dhuwur sithik.”Papa tahu Doni Tata sudah mampu membuat kaya keluarganya, tapi Papa nggak cari begituan dari anak-anaknya.

Bu Dewo rumangsa ora dibutuhke maneh ning ruang makan kuwi, terus enggal-enggal wae ngloroti kabeh sing ana meja. Aryo karo Raras ming merot.

“Aryo karo Raras ki ngapa dha merat merot……..” pitakone Pak Dewo.

“Ya udah kalau hanya Gandhy yang diharapkan Papa, Aryo nggak usah belajar. Emangnya menjadi sarjana seni musik itu apa jelek Pa?” pitakone Aryo.

“Waduh, genahe ki dha serik, yo, saiki Raras piye, lha wong senengane ming lulur wae, ora tau gelem sinau, Aryo yo piye kegiatane ?” Pak Dhewo ngendhika karo nggodani loro-lorone.

“Wah, Papa itu kalau nanyai Mbah Raras sama Aryo kok seperti hanya basa basi………” celathune Aryo.

“Tenan, Papa ki takon tenan…, wah ming ngana we dha nesu….”guyone Pak Dewo maneh.

“Nganu Papa, besok itu Aryo mau ikut konser biola di Taman Budaya Kota, wah karcise agak mahale Pa, tapi Papa kan tamu istimewa jadi ya gratis lah, tapi nanti Aryo ganti ditraktir. Kebetulan di situ Mbak Raras juga ikut, karena sekalian ada fashion show. Apa hubungannya ya antara fashion show sama biola?……” ceritane Aryo. Pak Dewo karo Gandhy mung manggut-manggut. Raras mung ngiyani.

“Kalau Aryo bisa menunjukkan kemampuan Aryo, mungkin saja Aryo bisa menggantikan jadi dosen, tapi ya khusus jurusan musik Pa, masak sih Papa nggak peduli dengan melunturnya musik bnudaya Jawa, wah kayaknya Papa pintar, tapi kok nggak peduli sama budaya sendiri…….” Aryo ngomongke dheweke karo sajak ge-er dhewe.

Gandhy karo Raras mung mbengok,”Wuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, ge-er dhewe to, wagu….”

Bocah telu mung dha ngguyu nyekikik.

Pak Dhewo sakdurunge ninggalake bocah-bocah ana ing ruang makan mung ngendhika,”Percaya wis, Papa udah capek, nanti malam Papa harus ngerjakan banyak diktat, jadi Papa tak sare sik, sesuk maneh ngobrol, inget paling tidak salah satu di antara kalian harus jadi seperti Papa………..huuuuuuuah, ngantuke !”

Bocah-bocah mung manggut-manggut mbuh dong mbuh ora karepe Pak Dhewo.

**************

Sak uwise makan malam, kabeh dha mlebu kamare dhewe-dhewe dha ngalamunke cita-citane dhewe-dhewe. Telu-telune ditantang karo Bapakne kon dadi dosen, nanging ora dha ana sing gelem ninggalake hobine sing uwis kethok hasile.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: