Posted by: ekosuryanti | June 26, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 7)

Raras rada shock, dene gheweke isa ngalami kahanan kaya ngono, diapusi, dioyak-oyak wong lanang arep disuntik narkotika. Raine rada pucet, tekan wengi ora isa nglalekake kedadeyan mau sore. Ghandy ora wani nyalahake mbak Rarase kuwi, kuwatir menawa malah dadi stress. Ghandy ngancani Raras, turu ning njogan motel in Pesisir Baron kuwi.

“Mbak, nek Mbak Raras njaluk aku ngeterke mulih ning Yogya, aku ora isa, aku lan kanca-kancaku bar wae lomba sirkuitan, kesel Mbak awakku, wus mbengi, mbebayani munggah mudhun gunung, dedalanan ning Gunung Kidul iki, sakjane pingin nggolek tukang pijet, nanging Mbak Raras malah arep kena bebaya, aku trima ngancani Mbak Raras…” kandhane Ghandy rada nggenah marang sedulure wadon.

“Ibu piye, Dy……”

“Ora usah kuwatir, aku ra bakal crita, ning Mbak Raras tak jaluk ora mbaleni maneh…………………………”

“Matursuwun ya nDy, nek ora ana kowe, aku wis kaya krupuk diremet-remet karo Indra, nanging aku kok isih ora isa nglalekake dheke………………”

“Yo wis, saiki Mbak Raras bobok sik……………….” kandhane Ghandy karo ngelus-elus lengene Mbak-e, “Mbak aku tak ngandhani kanca-kanca dhilit wae, engko dhak dha melu ora isa seren……………”

“Aja, nDy, aku urung wani……………………………..” kandhane Raras marang adhine kanthi melas.

“Dhilit tenin, Mbak………………………….”

Kutha Wonosari

Esuke Ghandy lan Raras, uga kanca-kancane mulih ning Yogya. Sakjane arep ngenteni nelayan mulih saka laut tuku iwak seger-seger, nanging Raras ketoke sajak ora sehat, karepe ning wus ning Yogya ben enggal-enggal isa ditambani. Awake anyep banget. Ghandy rada kuwatir, nanging Raras trima njaluk dirawat ning Yogya.

Sanajan ning ndalan ora bisa ngebut, amarga mboncengake Raras, nanging Ghandy lan kanca-kancane katon marem isa mbalap tekan Pegunungan Gunung Kidul.

“Sana kalau mau padha balapan, hati-hati saja, soalnya banyak tikungannya, sering ada angkutan umum asala ngebut……………….” kandhane Ghandy marang kanca-kancane mbok menawa kanca-kancane padha senep meruhi Mbak Raras sing katon pucet ora kaya adate sing kemayu.

“Tidak apa-apa, Bos, kita asyik kok begini, bisa melihat pemandangan, lagian kami bisa ngawasi kalau Mbak Rarasmu itu jatuh atau kenapa-kenapa dari belakang…………………….” kandhane salah sawijining kancane.

“Terima kasih, friends……………………….”

Ghandy lan Raras katon kaya wong pacaran, kamangka kuwi amarga saking akrabe Mbakyu lan adhi. Kanca-kance dha cemburu.

*************

Kurang luwih jam sewelasan rombongan wus tekan Yogya. Kanca-kancane Ghandy padha mulih ora sida mampir ning ngomahe Ghandy. Sakuwise ning ndhokter, Ghandy lan Raras dha mbisu ora omong apa-apa marang Pak lan Bu Dewo kaya sing wus dikandhakake Ghandy wingi mbengi.

“Tumben, iki ana-anake Bapak kok rada akur, biyasane kaya singa ra macan, endi rebutan remote, rebutan komputer………………..” ngendhikane Pak Dewo.

“Saiki bedha kok Pa, lha wong wus disogok Mbak Raras je ning restoran Kapuas………………” guyone Ghandy nggo nutupi wirange Mbak Raras.

“Bar jajan kok malah dha lemes, wus kana dha adus dhisik, gek nek ana kuliah gek kuliah, nek ora ya sakarepmu, tapi inet lho Ras, Dy, sinau, wus meh semesteran……………………” ngendhikane Pak Dewo karo nguthak nguthik keyboard komputer.

“Pa, Ibu endi?”

“Biasa to, nunggoni Eyangmu sing ning Semarang………………..”

“Oooooooo” Ghandy langsung mlebu kamare Mbakyune, nggiliki Raras.

*******************

Saya suwe Raras ngatonake tingkah sing aneh-aneh, nyok bengak-bengok dhewe, nangis dhewe. Pak Dewo pisanane mung meneng wae meruhi kahanane Raras, nanging suwe-suwe ya rada curiga, mulane nakoni Ghandy.

“Dy, Raras ngapa kae……………”

“Embuh Pa, terus ora tau mangkat kuliah, ora gelem melu fashion, wus ning kamar terus, aku ora ngerti Pa……………………….”

“Ibune wus reto urung…………….”

“dereng, Ibu ki saiki mung mikirke Eyang terus…………..”

Pak Dewo nyedhaki Raras,”Ras, kowe ki ngapa, kok kaya wong ora nggenah, nek pancen ora nggenah tak gawakke psikiater, kancane Papa ana……………”

“Papa ki piye, to, Mbak Raras ki depresi kok dinganakke, Papa itu mboten gadhah perasaan………………….” Ghandy nggeret tangane Bapakne karo mbisiki,”Pa, Mbak Raras ki…ngene Pa, mbiyen kae sakjane aku lagi wae nylametake Mbak Raras saka pokale Indra, arep disuntik narkoba Pa, dijak ning motel Pa, piye Pa nek ngana kuwi, untunge aku lan kanca-kancaku ki dha rana, nek ora kaya ngapa Pa, ning ngapa Pa, aku ora ngerti, sanajan Mbak Raras slamet, nanging sajake isih urung isa nglaleke kedadeyan kuwi, isa uga merga isih seneng marang Indra……………………..”

Pak Dewo manggut-manggut, enggal-enggal wae nelpon kancane sing psikolog. Kanthi sesideman psikolog kuwi diundhang nanging dipenging crita sing werna-werna.

***********

Bu Dewo masrahake Bapakne marang adhi-adhine sing ning Semarang, amarga Raras mbutuhake perhatian khusus saka wong-wong sekitare.

Wus tau jeroan dinggo topi, karo mlayu-mlayu ning ruang tamu. Sandal diwenehke gelas sirup. Anehe nek lagi wayah adzan, dheweke trus kelingan marang awake, ya reti adus barang. Miturut psikiater kuwi, pancen kedadeyan kaya ngono kuwi isa kedaden marang sapa wae sing bar nandhang putus cinta.

“Oalah, NDhuk, ayu-ayu kok mung arep ngedan, wus ndra ben muatek dicokot macan, ora sah dieling-eling maneh……………………” kandhane Bu Dewo karo nuntun supaya Raras tansah eling marang Allah. Rambut Raras disisiri, dikucir, dikon nganggo klambi sing disenengi. Bu Dewo rada curiga, ngapa nek pas wayah adzan, Raras isa kelingan marang jati dirine, nanging menawa wayah liyane, isa ndadra………………Mulane dheweke terus takon marang Pak Kyai.

“Ngeten mawon, Bu, pendhak adzan dipun waosi Al Fatihah kaping 1000, pun beris Bu, nek dereng mari mangkeh kula sing maju. Jebulane keluwargane sinten, mbok bilih Ibu Dewo ngertos, badhe nggawe culika putrune Panjenengan, niki nggih menawi pitados, kula nggih namung mbiyantu……………………..”

Pendhak wayah sore, Bu Dewo macakake Al Fatihah sing sak akeh-akehe kanggo Raras. Raras rada katon sumringah. seger.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: