Posted by: ekosuryanti | September 10, 2008

Ghandy lan Bapakne (8)

Pak Dewo rumangsa jengkel karo Raras, nek wus ngana kuwi kabeh anake lan bojone diuring-uring..

“Raras, kowe kuwi bocah apa, wus dikandhani bola-bali, nek dolan ngati-ati, dadine kaya ngana, untunge isih ana sing nulungi, menawa ora kepiye?…………………..

Mmmm, Kowe kuwi ya piye Bu, Bapak ning Semarang ki wus ana sing ngurusi, adhi-adhimu kan ngapa? Sithik-sithik telpon ning Jogja, apa sing liyane ora bisa ngurusi, Papa ki sibuk, akeh tugas ning kampus, nek ora rampung, lak ya ngisin-ngisinke kampus, kene nyambut gawe nganti nglembur-nglembur, sing digoleke dha ora beres…………..”

Read More…

Advertisements
Posted by: ekosuryanti | June 26, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 7)

Raras rada shock, dene gheweke isa ngalami kahanan kaya ngono, diapusi, dioyak-oyak wong lanang arep disuntik narkotika. Raine rada pucet, tekan wengi ora isa nglalekake kedadeyan mau sore. Ghandy ora wani nyalahake mbak Rarase kuwi, kuwatir menawa malah dadi stress. Ghandy ngancani Raras, turu ning njogan motel in Pesisir Baron kuwi.

“Mbak, nek Mbak Raras njaluk aku ngeterke mulih ning Yogya, aku ora isa, aku lan kanca-kancaku bar wae lomba sirkuitan, kesel Mbak awakku, wus mbengi, mbebayani munggah mudhun gunung, dedalanan ning Gunung Kidul iki, sakjane pingin nggolek tukang pijet, nanging Mbak Raras malah arep kena bebaya, aku trima ngancani Mbak Raras…” kandhane Ghandy rada nggenah marang sedulure wadon.

“Ibu piye, Dy……”

“Ora usah kuwatir, aku ra bakal crita, ning Mbak Raras tak jaluk ora mbaleni maneh…………………………”

“Matursuwun ya nDy, nek ora ana kowe, aku wis kaya krupuk diremet-remet karo Indra, nanging aku kok isih ora isa nglalekake dheke………………”

“Yo wis, saiki Mbak Raras bobok sik……………….” kandhane Ghandy karo ngelus-elus lengene Mbak-e, “Mbak aku tak ngandhani kanca-kanca dhilit wae, engko dhak dha melu ora isa seren……………”

“Aja, nDy, aku urung wani……………………………..” kandhane Raras marang adhine kanthi melas.

“Dhilit tenin, Mbak………………………….”

Kutha Wonosari Read More…

Posted by: ekosuryanti | March 25, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 6)

wonosari-sekarang.jpgPesisir BaronGhandy lan kanca-kancane siji mbaka siji tekan dalan sing ngliwati Pesisir Baron. Wus arang bus, mobil, lan kendaraan liyane sing dha parkir ning sacedhake Baron. Kanca-kancane dha getun, amarga ngapa kok ora tekan mau awan, dadi ora isa nyawang laut lan dolanan ning sacedhake. Nek wengi lak ya ora penak-penaka. Akeh-akehe kendaraan wus mandheg ning papan parkir sacedhake motel. Motel sing paling penak tur ya ora larang, paling gedhe ning sacedhake kana, ya mung motel “Angel Park”. Sakjane jeneng kuwi ora patia cocok karo papane, amarga motel kuwi ora ngatonake glamour. Read More…

Posted by: ekosuryanti | February 29, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 5)

pesisir-baron-1.jpgpantai-selatan2.jpgRaras lan Indra wus tekan ana ing salah sawijining motel ning Pesisir Baron, pojokan kutha Jogja. Bocah loro padha ngobrol ning ngarep kamar motel. Indra durung bisa ngenut niate marang Raras. Raras kawit mau malah kerasa gerah ning kamar. Pingin mlaku-mlaku ning pesisir ngarakake panas. Mula kuwi Indra lan Raras mung ning garep motel. Raras ora bisa nggagas apa sing dikarepke Indra.

Baron di menjelang hari gelap

Read More…

Posted by: ekosuryanti | February 21, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 4)

Kawit Eyange Gandhi gerah dirawat ning Rumah Sakit amarga nandhang gerah nafas rong wulaan kepungkur, Bu Dewo arang kondhur ning Yogya. Mulane putra-putrane katon bebas.

Raras kang biyasane yang-yangan karo pacare sing dadi fotografer ana ing salah sijine tabloid ibukota. Nek ana Bu Dewo mung disindir-sindir wae, apamaneh nek weruh Pak Dewo, saya ning didukani. Nek nggon ngene kiyi Bu Dewo rada keras amarga anak wadon mung siji aja nganti kecolongan. Aja ngangsi dikurangajari cah lanang. Nanging Raras ki angel kandanane. Ana Bu Dewo we sakpenake dhewe, apamaneh priyantune tindhak adoh ning Semarang nunggoni Bapake (Eyange Gandhi. Aryo, karo Raras). Pak Dewo malah lagi sibuk melu proyek panaliten karo NGO saka Australia kanggo nangani rehabilitasi candi-candi sing kena gempa. Read More…

Posted by: ekosuryanti | January 31, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 3)

Minggu kuwi Pak Dewo ora tindhak ning kampus kaya biyasane kae, ora Minggu, ora dina liya-liyane mesthi ning kampus. Pak Dewo klebu dosen sing sregep, disiplin lan ndhuweni dedikasi babagan pendidikan kanggo masyarakat. Kaya ngapa raine katon abang ireng menawa nyawang putra-putrane sing ora ana sing gelem nerusake impen-impene. Gandhy anake ragil sing banget-banget ditresnani malah luwih seneng melu club balap. Sak wayah-wayah melu pertandingan balap ning daerah liya, ora isa full kuliah, apa maneh ngumpul keluarga. Nanging atine ora isa ngeculke ukara sing oar becik marang anak, sanajan Pak Dewo ora sarujuk menawa Gandhy dadi pembalap,nanging isih gelem ndongakake supaya anggone mbalap isa slamet lan menang.
balapam.jpg

Pak Dewo mung isa sangga uwang. Ora nyana-nyana dheweke nalika drijine ngolak-alik bukune Gandhy, ning kana ditemukake hasil kuliah semester iki, blas paling dhuwur ming B, kuwi we ming siji, liya-liyane C karo D. Raine Pak Dewo mundhak abang ireng nalika nyawang Gandhy malah ubeg nguthak-athik montor balape. Buku Diktat sing ning ngarepe dumadhakan diuncalake marang Gandhy.

“Breeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek………..” Read More…
Posted by: ekosuryanti | January 1, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 2)

Sore kuwi putra-putrine Pak Dewo dha ning omah. Pak Dewo durung kondhur saka kampus. Bu Dewo lagi nyirami tanaman. Kawit mau mung nyawang tanaman gelombang Cinta karo Rante Cinta. wah jan tanaman zaman saiki kok aneh-aneh wae.

Bu Dewo mung nggrundel nggon atine,’kepiye to le engko nek Ramamu bali, engko lak ming didhukani’ Raras mung nonton tv, Ghandy ket mau mung nguthak uthik montore, kakangne mung nggujengi biola. Apa ya dha ora mesakke karo mbokne sing lagi nyirami kembang, mbok direwangi sithik-sithik po piye, ra kethang mbedholke suket, Bocah saiki ora dong blas, wis dicontoni kae karo wong tuwane. Isa asam urat awakku nek tak rasakke banget. Wus tak serahna marang Gusti Allah wae. Read More…

Posted by: ekosuryanti | December 28, 2007

Ghandy lan Bapakne (Seri 1)

Ghandy ngalor ngidul nggembret-nggembretke knalpot karo plengah-plengeh saka dhuwur motor balape. Kanggo Bapakne sing kerja dadi dosen ning pirang-pirang Universitas ning Indonesia, nek ming motor balap we ora kabotan. Ning sing marai Pak Dewo mangkel, Ghandy kuwi uwis digadang-gadang kudu ngganteni Pak Dewo dadi dosen. Blas, Ghandy ki kekeh kudu dadi pembalap, sing marakna dheweke pingin kaya Doni Tata, kancane dolan. Saking gregete ning pingin dadi pembalap, dheweke madhekke club pembalap, ra ketang mung ning sirkuit Ring Road Utara, nanging lak dhuwe club, club bocah enom dijenengi wae, borju-sin, sing disingkat saka anak-anak borju Sinduadi, kamangka kanca-kancane sing ana ming anak bakule bakso, bakule mie ayam, dodol seafood ning Monjali. Nanging jeneng kuwi wis marakke rame kampung ning sak cedhakke Ringroad kuwi. Doni Tata uwis tekan Malaysia, kuwi sing dha diconto. Read More…

Older Posts »

Categories